کد پروژه : 327

نام پروژه: طرح جامع شهر فریدونکنار

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

تاریخ آغاز پروژه: 1390

محل پروژه: شهر فریدونکنار

دسته بندی: برنامه ریزی شهری

توضیحات :

اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران بعنوان مسئول و ناظر بر تهيه طرح جامع شهر فريدونکنار اقدام به انعقاد قرارداد به شماره 19414/100 مورخ 22/04/1390 با اين مهندسان مشاور نمود. براساس شرح خدمات موردنظر مطالعات وضع موجود و بررسی ها و برداشت های میدانی توسط اين مهندسان مشاور صورت گرفت، برپايه موارد مذکور، مهندسان مشاور نقش پيراوش به عنوان مسئول تهيه طرح جامع شهر فریدونکنار اقدام به تهيه و تدوين پیشنهادات و اساس طرح جامع نموده که براساس مؤلفه‌هاي اصلي چشم‌انداز توسعه شهردر قالب موارد زير قابل ارائه مي‌باشد:

  • نظام تقسيمات کالبدي شهر براساس چهار ناحيه و چهارده محله استوار است.
  • استقرار و پيشنهاد کاربري‌هاي خدماتي براساس الگوي پيشنهادي طرح جامع (ساخت چندهسته‌اي با مراکز و محورهاي محله‌اي- ناحيه‌اي) در مراکز و محورهاي ويژه‌اي خواهد بود. بر اين اساس تقويت منطقه تجاري- اداري در بافت مرکزي شهر و شکل‌گيري منطقه جديد تجاري- خدماتي در امتداد محور نامجو، شهدا و امام خميني و رودخانه اصلي شهر در طراحي‌ها و پيشنهادات درنظر گرفته شده است.
  • شبکه مواصلاتي به شکل سلسله مراتبي در قالب محورهاي شرياني درجه دو اصلي و فرعي و محلي‌هاي اصلي قابل تبيين است که محورهاي شرياني درجه دو اصلي و شرياني جديدالاحداث در جنوب شهر به عنوان اساس طرح پيشنهادي مطرح مي‌شود.
  • بافت تاريخي شهر فريدونکنار در محدوده مرکزي شهر و اطراف آن نيازمند توجه ويژه مي‌باشد.
  • حوزه کشاورزي و شيلات يکي از مؤلفه‌هاي اصلي توسعه آتي شهر را تشکيل خواهد داد که محور اصلي آن حفظ، توسعه و استفاده بهينه از منابع آب و خاک واقع در بخش جنوبي شهر مي‌باشد.
  • حوزه فعاليت گردشگري و فراغت يکي ديگر از مؤلفه‌هاي اصلي توسعه آتي شهر را تشکيل خواهد داد که محور اصلي گردشگري در حاشيه درياي مازندران و رودخانه فريدونکنار به عنوان اصلي‌ترين مراکز گردشگري و فراغت مورد توجه بوده است.
  • تراکم‌هاي ساختماني پيشنهادي به صورت پهنه‌هاي کم، متوسط و زياد پيش‌بيني گرديده است.
  • تحقق توسعه کالبدي مستلزم اجراي منطقه‌بندي پيشنهادي ساخت و ساز در شهر است. منطقه‌بندي و فعاليت‌هاي مجاز، مشروط و غيرمجاز در آن از جمله موارد اساس طرح پيشنهادي مي‌باشد.این منطقه بندی شامل: منطقه مسكوني، منطقه مختلط تجاري- خدماتي مركز شهر همراه با تراکم ساختماني زياد، بافت قديم شهر، محورها و گستره‌هاي مختلط با مقياس عملکردي منطقه‌اي- شهري، محورهاي مختلط با مقياس عملکردي محله‌اي- ناحيه‌اي، منطقه خدماتي، منطقه فضاهاي سبز و باز، منطقه تفريحي و گردشگري، منطقه کارگاهي- تأسيساتي و پايانه‌ها، حريم شهر.

کد پروژه: 373

نام پروژه: طراحی شهری راهبردی و مدیریت منظر شهری تهران

کارفرما: اداره کل معماری و ساختمان حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران

تاریخ آغاز پروژه: 1394

محل پروژه: شهر تهران

دسته بندی: طراحی شهری راهبردی

توضیحات :

طرح جامع تهران علی رغم رویکرد امروزین آن با نام راهبردی، بیشتر بر جوانب عملکردی شهر نظر داشته است و نسبت به ابعاد زیبایی شناختی ، اجتماعی و فرهنگی بی توجه بوده و مباحث گوناگون  از جمله منظر شهری آن مغفول باقی مانده و ابزار روشنی برای هدایت و مدیریت راهبردی آن فراهم نشده است و برخوردی نظام مند با موضوع منظر شهری صورت نگرفته است. به رسمیت شناخته شدن ابزارهای جدیدی موسوم به “طرح‌های موضوعی” از طرف طرح جامع جدید تهران در پیوست شماره 4 طرح جامع  تحت عنوان برنامه ها و طرح های موضوعی و موضعی توسعه و عمران بند 14 این جدول تحت عنوان ساماندهی و ارتقاء هویت معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در سیما و منظر و تحت زیر بند 1-14 برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران ( تدوین استانداردها و چارچوب های طراحی شهری،سیما و منظر شهری و نحوه اجرای آنها ) ، این فرصت را فراهم آورده است تا سیاست های راهبردی طرح‌ جامع، که به واسطه ماهیتشان، طبیعتاً از خصلتی موجز و کلی برخوردارند، پیش از آنکه در سطح محلی (مناطق شهرداری) به کارگرفته شوند، به میزان کافی مورد “تفسیر” و تدقیق قرار گرفته و بتوانند با وضوح و دقت بیشتر راهنمایی های ضروری را به تهیه کنندگان طرح های پایین دست ارائه نمایند.

هدف اصلی این طرح  تولید  « سند برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران» به منظور تکمیل اسناد رسمی شهر تهران و بویژه برنامه های طرح جامع تهران،  به عنوان ابزاری جهت تحقق چشم انداز طرح جامع جدید ( در تبدیل تهران به شهری پایدار، جهانی،دانش پایه و بهره مند از هویت معماری و شهرسازی ایرانی –اسلامی ) در زمینه ْ موضوعات راهبردی به نحوی مرتبط و مکمل طرح جامع است . این سند با ماهیت راهبردی و در مقیاس 25000/1 تهیه می گردد. تهیه نقشه های ساختار حوزه های محلی  نیازمند تهیه چارچوب طراحی شهری، مجموعه دستور کار تهیه چارچوب طراحی شهری و تدوین دستوالعمل تهیه اسناد طراحی شهری در مقیاس مناطق و سازو کارهای مربوطه از جمله سایر اهداف  ضمنی این برنامه می باشد.