کد پروژه : 351

نام پروژه: طرح تفصیلی شهر ماهدشت

کارفرما: شهرداری ماهدشت

تاریخ آغاز پروژه: 1391

محل پروژه: شهر ماهدشت

دسته بندی: برنامه ریزی شهری

توضیحات :

شهر ماهدشت واقع در جنوب غربی شهرستان کرج در استان البرز می باشد. محدوده پیشنهادی شهر در طرح جامع 2367 هکتار بوده که نسبت به طرح هادی کاهش یافته است. جمعیت شهر بر اساس سرشماری سال 1390، 51518 نفر می باشد.

با توجه به چشم اندار ارائه شده در طرح جامع و رویکرد آن مبنی بر تأمین عدالت نسبی در ارائه خدمات متناسب با رشد جمعیت و بهبود وضعیت مسکن، در چشم انداز طرح تفصیلی، شهر ماهدشت شهری است متوسط دارای نقش غالب خدماتی – صنعتی با اقتصاد پویا و پایدار بر اساس صنعت و امکانات گردشگری و مبتنی بر فضاهای مختلف کار و فعالیت، عدالت اجتماعی در توزیع خدمات، ساختار مناسب شبکه ارتباطی درونی و بیرونی، زیر ساخت های مناسب و استفاده مطلوب از زمین.

بر این اساس و با توجه به توسعه آتی شهر و پهنه های پیشنهادی طرح جامع میزان جمعیت پذیری آن معادل 108235 نفر محاسبه و محدوده آن 2440.1 پیشنهاد گردید. در نهایت نیز طرح پیشنهادی در حوزه شبکه معابر با استفاده از پتانسیل های شهر در زمینه مسیل ها و مسیرهای موجود، رعایت حرایم تپه های تاریخی، مشخص کردن جهات توسعه آتی شهر، جلوگیری از خرد شدن قطعات درشت دانه به ویژه در نواحی مسکونی با تراکم کم و… و در حوزه کاربری اراضی با تثبیت کاربری های سازگار موجود، قطعی نمودن کاربری های خدماتی، تدقیق کانون های خدماتی طرح جامع، سعی در برقراری ارتباط هدفمند بین محورهای مختلط، استقرار کاربری ها در مقیاس محلی – ناحیه ای و شهری بر اساس خصوصیات هر محله، سرانه پیشنهادی و جمعیت آتی و… ارائه گردیده است.