کد پروژه : 369

نام پروژه: طرح تفصیلی شهر رویان

کارفرما: راه و شهرسازی استان مازندران

تاریخ آغاز پروژه: 1394

محل پروژه: شهر رویان

دسته بندی: برنامه ریزی شهری

توضیحات :

شهر رویان واقع در غرب شهرستان نور در استان مازندران می­باشد. محدوده پیشنهادی شهر در طرح جامع مصوب 48/403 هکتار است که نسبت به طرح هادی تا حدودی افزایش یافته است. جمعیت شهر بر اساس سرشماری سال 1390، برابر با 70102 نفر می­باشد. با توجه به چشم انداز ارائه شده در طرح جامع و همچنین وضع موجود شهر، نقش اصلی اقتصادی شهر، به­عنوان یکی از مهم­ترین کانون­های جمعیتی شهرستان نور، خدمات می­باشد. این خدمات در مقیاس شهری و فرا شهری دربرگیرنده خدمات حمل و نقل و تفریحی- گردشگری خواهد بود. براین اساس، شبکه معابر پیشنهادی شهر رویان در طرح تفصیلی، در راستای تقویت دسترسی به پتانسیل­های طبیعی شهر و پیرامون آن، جهت پشتیبانی از نقش آتی شهر (تفریحی-گردشگری) ارائه گردیده است.

همچنین محدوده شهر جهت کنترل و محدود کردن توسعه­های آتی به­ویژه در بخش­های جنوبی منطبق بر شبکه معابر موجود و پیشنهادی بوده و نسبت به طرح جامع افزایش یافته است.