کد پروژه: 373

نام پروژه: طراحی شهری راهبردی و مدیریت منظر شهری تهران

کارفرما: اداره کل معماری و ساختمان حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران

تاریخ آغاز پروژه: 1394

محل پروژه: شهر تهران

دسته بندی: طراحی شهری راهبردی

توضیحات :

طرح جامع تهران علی رغم رویکرد امروزین آن با نام راهبردی، بیشتر بر جوانب عملکردی شهر نظر داشته است و نسبت به ابعاد زیبایی شناختی ، اجتماعی و فرهنگی بی توجه بوده و مباحث گوناگون  از جمله منظر شهری آن مغفول باقی مانده و ابزار روشنی برای هدایت و مدیریت راهبردی آن فراهم نشده است و برخوردی نظام مند با موضوع منظر شهری صورت نگرفته است. به رسمیت شناخته شدن ابزارهای جدیدی موسوم به “طرح‌های موضوعی” از طرف طرح جامع جدید تهران در پیوست شماره 4 طرح جامع  تحت عنوان برنامه ها و طرح های موضوعی و موضعی توسعه و عمران بند 14 این جدول تحت عنوان ساماندهی و ارتقاء هویت معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در سیما و منظر و تحت زیر بند 1-14 برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران ( تدوین استانداردها و چارچوب های طراحی شهری،سیما و منظر شهری و نحوه اجرای آنها ) ، این فرصت را فراهم آورده است تا سیاست های راهبردی طرح‌ جامع، که به واسطه ماهیتشان، طبیعتاً از خصلتی موجز و کلی برخوردارند، پیش از آنکه در سطح محلی (مناطق شهرداری) به کارگرفته شوند، به میزان کافی مورد “تفسیر” و تدقیق قرار گرفته و بتوانند با وضوح و دقت بیشتر راهنمایی های ضروری را به تهیه کنندگان طرح های پایین دست ارائه نمایند.

هدف اصلی این طرح  تولید  « سند برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران» به منظور تکمیل اسناد رسمی شهر تهران و بویژه برنامه های طرح جامع تهران،  به عنوان ابزاری جهت تحقق چشم انداز طرح جامع جدید ( در تبدیل تهران به شهری پایدار، جهانی،دانش پایه و بهره مند از هویت معماری و شهرسازی ایرانی –اسلامی ) در زمینه ْ موضوعات راهبردی به نحوی مرتبط و مکمل طرح جامع است . این سند با ماهیت راهبردی و در مقیاس 25000/1 تهیه می گردد. تهیه نقشه های ساختار حوزه های محلی  نیازمند تهیه چارچوب طراحی شهری، مجموعه دستور کار تهیه چارچوب طراحی شهری و تدوین دستوالعمل تهیه اسناد طراحی شهری در مقیاس مناطق و سازو کارهای مربوطه از جمله سایر اهداف  ضمنی این برنامه می باشد.