کد پروژه: 390

نام پروژه: تهیه طرح اجرایی پروژه های پیشگام

کارفرما: شهرداری کرج

تاریخ آغاز پروژه:  1398

محل پروژه: محدوده بافت فرسوده شهر کرج

دسته بندی: معماری ، بافت فرسوده

توضیحات :

شهر کرج دارای 785 هکتار بافت فرسوده شهری است. طرح ساماندهی بافت های فرسوده جهت رسیدگی به این بافت ها در ابعاد مختلف توسط مهندسین مشاور خودآوند تهیه شد. در این طرح محدوده هایی با عنوان محدوده پروژه های پیشگام تعیین گردید که مقرر شد طرح اجرایی انها در آینده تهیه شود. این پروژه به تهیه طرح اجرایی برای 7 محدوده از پروژه های پیشگام می پردازد که هدف آنها الگوسازی و تامین فضاهای خدماتی و مسکن پشتیبان نوسازی و همچنین فراهم ساختن منابع مالی مداخله در بافت می­باشد. رویکرد طراحی در این پروژه ها ارتقای کیفیت زندگی در بافت از طریق تامین مسکن باکیفیت و در نظر گرفتن فضاهای جمعی در مقیاس محلی و افزایش خدمات مورد نیاز محلی می­باشد.